بهترین ها را با ما تجربه کنید

img
املاک ساسان 1397/03/07

هزینه های مشترک ساختمان

هزینه های مشترک ساختمان

حفظ و نگهداری قسمت های مشترک ساختمان نیازمند هزینه است و مسئول تامین هزینه ها نیز مالکین و شرکای ساختمان میباشند.

طبق ماده 4 قانون تملک آپارتمان ها‌ : سهم هر یک از مالکان قسمت های اختصاصی از مخارج و هزینه های مشترک، متناسب است با نسبت مساحت قسمت اختصاصی به مجموعه مساحت قسمت های اختصاصی تمام ساختمان به جز هزینه هایی که به دلیل عدم ارتباط با مساحت زیربنا به نحو مساوی تقسیم خواهد شد و یا اینکه مالکان ترتیب دیگری را برای تقسیم حقوق و مخارج، پیش بینی کرده باشند. پرداخت هزینه های مشترک اعم از اینکه ملک مورد استفاده قرار گیرد یا نه الزامی است.

برچسب :

شارژ | شارژ ساختمان | هزینه شارژ ساختمان | محاسبه شارژ آپارتمان |

نظرات شما


ارسال نظر

برچسب ها

آخرین ملک ها