بهترین ها را با ما تجربه کنید

img
املاک ساسان 1397/05/20

مشخصات طرفین اجاره در قرارداد اجاره نامه

طرفین قرارداد در اجاره نامه

اگر موجر یا مستاجر جزء اشخاص حقوقی که در حقوق تجارت از آنها نام برده شده است باشند باید در قسمت مربوطه مشخصات شخص حقوقی درج شود و به نمایندگی مدیر عامل یا رئیس هیات نیز در قیمت توضیحات اشاره شود. اگر در نمونه اجاره نامه های سامانه ثبت معاملات ملکی امکان ثبت مشخصات شخص حقوقی مانند شرکت ها یا موسسات وجود ندارد باید مشخصات فردی که طبق اساسنامه حق امضای قراردادهای شرکت را دارد باید در قسمت موجر یا مستاجر درج شود و اسناد و مدارک شرکت مانند اساسنامه ، گواهی ثبت شرکت ، گواهی آخرین تغییرات شرکت نیز در قسمت توضیحات به آنها اشاره شده و فتوکپی برابر اصل شده آنها ضمیمه قرارداد شود.

اگر مالک ملکی فوت کرده باشد تا زمانی که ورثه گواهی انحصار وراثت دریافت نکرده و گواهی پرداخت مالیات بر ارث نپرداخته اند و آنها را در زمان تنظیم اجاره نامه ارائه نکنند، نباید اقدام به تنظیم اجاره نامه کرد چون این معامله از نظر حقوقی باطل است زیرا مالک فوت کرده و حاضر نیست، از طرفی ممکن است ورثه دیگری هم باشند کهاز جریان قرارداد آگاه نباشد اما در گواهی حصر وراثت اگر ارائه شود نام همه وراثت قید شده و تردیدی وجود ندارد.

*********************************************

سوال های حقوقی و ملکی خود را با ما در میان بگذارید.

02122415230

sasanvelenjak@gmail.com

Image result for instagram logo  اینستاگرام املاک ساسان ولنجک

Image result for telegram logo  تلگرام مسکن ساسان ولنجک

برچسب :

مشخصات طرفین اجاره در قرارداد اجاره نامه | قرارداد اجاره نامه |

نظرات شما


ارسال نظر

برچسب ها

آخرین ملک ها